PL EN DE ES FR IT RU FI
Instytut Pań Szensztatu

Powstanie wspólnoty

Instytut Świecki Pań Szensztatu powstawał w latach trzydziestych XX w. i jest częścią Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. W czasach nazistowskich część młodych członkiń Apostolskiego Związku Kobiet (jedynej żeńskiej gałęzi ówczesnego Ruchu Szensztackiego) zaczęło poszukiwać nowej drogi i formy życia. Pragnęły w pełni poświęcić się Panu Bogu, żyć według rad ewangelicznych, ale równocześnie pozostać w świecie. Przy coraz bardziej nasilającym się prześladowaniu wierzących czuły się wezwane do tego, by jako „przedłużone ramię Kościoła” umacniać wiarę i życie chrześcijańskie w ludziach. Niektóre z nich za swoje żywe świadectwo wiary trafiło do obozów koncentracyjnch. W 1938 roku młoda wówczas wspólnota obrała nazwę „Panie Szensztatu”. Nazwa naszej wspólnoty wskazuje na Maryję – Panią Szensztatu, która wezwała nas do służby człwiekowi. Razem z Maryją chcemy naszym Bogu poświęconym życiem nieść dzisiejszemu zsekularyzowanemu światu Chrystusa i dawać świadectwo życia wiarą. Chcemy świadczyć o Bożej miłości, która jak słońce ma życiodajną moc i zdolna jest zmienić jego oblicze. O. Kentenich, po swoim powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau, zatwierdził tę nową formę życia w Ruchu Szensztackim. Było to 2 lutego 1946 roku i dzień ten jest dniem ukonstytuowania naszego instytutu. W 1965 roku na znak wdzięczności za wierność i wszelkie ofiary w trudnych czasach, o. Kentenich podarował naszej wspólnocie Krzyż Jedności, przekazując jej tym samym zadanie pomocy w ucieleśnianiu posłannictwa Szensztatu dla Kościoła i współczesnego świata. Po powrocie z Milwaukee/USA w 1965 roku o. Kentenich towarzyszył i inspirował naszą wspólnotę, będąc jej duchowym dyrektorem, aż do dnia swojej śmierci 15 września 1968 roku. Od 1977 nasz Instytut istnieje na prawie papieskim, a jego członkinie działają w 20 krajach świata.

Forma naszego życia

Świat jest miejscem naszego pełnego oddania się Panu Bogu. Na pozostanie w świece decydujemy się dlatego, gdyż chcemy współczesność „od środka” wypełniać duchem Chrystusa. Nie żyjemy za murami klasztoru i nie mamy też w zwyczaju mieszkać razem. Zewnętrznie niczym nie odróżniamy się od ludzi z naszego otoczenia. Polem naszego apostolatu jest dla każdej z nas miejsce pracy. Angażujemy się również w Ruchu Szensztackim oraz w Kościele, szczególnie w życiu parafialnym. Życie duchowe i apostolskie zaangażowanie uzupełniają się, nawzajem sobie służąc. Nasze życie jest życiem według rad ewangelicznych, gdzie: czystość oznacza całkowite, wolne oddanie się Bogu Miłości w służbie ludziom, posłuszeństwo pomaga nam w przyjęciu woli Stwórcy, ubóstwo praktykujemy w odpowiedzialnym posiadaniu i nie przywiązywaniu się do jakichkolwiek dóbr.
Struktura i kierownictwo

Na czele naszego instytutu stoją: przełożona generalna i dyrektor duchowy. Razem z radą generalną kierują oni naszą międzynarodową rodziną. Cała wspólnota podzielona jest na regiony. Każdy z regionów posiada swoje lokalne kierownictwo, z przełożoną regionalną na czele. Nasza wspólnota ma charakter rodziny, gdzie przełożona generalna jest matką, a dyrektor duchowy ojcem wspólnoty. Autorytet w rodzinie ma macierzyński i ojcowski charakter, a posłuszeństwo przeżywane jest w duchu dziecięctwa. W ramach naszej rodziny wyodrębniamy dwie różne formy wspólnoty: kurs i grupę. Każda członkini należy tak do kursu, jak i do grupy. W kursie znajdujemy na czas naszego życia stałe duchowe zadomowienie i czysto ludzkie zakorzenienie; grupę natomiast tworzą członkinie różnych kursów, ale jednego regionu – tu formujemy i wspieramy naszą apostolską działalność w świecie.
Droga do naszej wspólnoty

Wielkie znaczenie dla naszego życia w świecie ma wychowanie i formacja, ale również duchowe kierownictwo naszych członkiń. Wszystko to dokonuje się podczas weekendowych spotkań, tygodni roboczo-formacyjnych i wspólnotowych rekolekcji. Formacja w naszej wspólnocie trwa ok. 9 lat i obejmuje: czas przygotowania (odpowiednik zakonnego postulatu) - 1 rok, czas kandydatury (odpowiednik nowicjatu) - 2-3 lata oraz czas dwóch tercjatów - każdy z nich trwa 1-2 lata. Kandydatura każdej Pani Szensztatu zakończona jest zawarciem kontraktu ze wspólnotą na czas jednego roku, potem na dwa i na trzy lata. Drogę formacji zamyka zawarcie kontraktu wieczystego, co oznacza włączenie do wspólnoty już na zawsze. W ciągu tych ok. 9 lat nie ma żadnego czasu zamkniętego, poświęconego wyłącznie formacji we wspólnocie. Nie przerywamy zatem naszego życia zawodowego.
Nasza duchowość

Nasza duchowość zakorzeniona jest w duchowości naszego Założyciela, o. Józefa Kentenicha.

   1. Śladem naszego Założyciela zawieramy Przymierze Miłości z Maryją, Matką Trzykroć Przedziwną i Zwycięską Królową z Schönstatt. Maryja wypowiedziała swoje „fiat”, by stać się przez to Rodzicielką i Towarzyszką Zbawiciela, aż pod krzyż. Za Jej przykładem chcemy niepodzielnie podążać za Chrystusem i nieść Go naszemu otoczeniu. Dzięki Maryi Syn Boży stał się człowiekiem. W Nim Bóg zawarł z ludzkością Nowe i Wieczne Przymierze. W taki oto sposób Matka Boża łączy to, co naturalne i ponadnaturalne. Znakiem tej głębokiej łączności Jezusa i Maryi jest dla nas Krzyż Jedności, w którym my, Panie Szensztatu, widzimy wyraz naszego szczególnego posłannictwa. Dlatego też Krzyż Jedności jest też znakiem przynależeności do naszej wspólnoty i przypomina nam, byśmy na wzór Maryi, stojącej pod krzyżem, wypełniały nasze zadanie w świecie i dla świata.
   2. Nasze poświęcone Bogu życie w świecie jest życiem według rad ewangelicznych. Na czas zawieranego kontraktu obiecujemy żyć w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie na wzór Jezusa. Rady ewangeliczne są normą naszego życia i środkiem dla uświęcania świata.
   3. Podstawą naszej duchowości jest praktyczna wiara w Opatrzność Bożą. Wierzymy w obecność Boga w naszym życiu i w całej historii człowieka. Tam też Go szukamy i spotykamy. W codziennym, żywym doświadczeniu Pana Boga, staramy się usłyszeć Jego wolę i życzenia, a w wiernym wypełnianiu obowiązków chcemy udzielać Mu odpowiedzi. W ten sposób obowiązki dnia codziennego otwierają się na obecność kochającego Ojca i uzdalniają nas do odpowiedzialnego postępowania.
   4. Ideał świętości w życiu codziennym wypełnia każdy nasz dzień. Kontakt z Panem Bogiem pogłębiamy nie przez jakieś nadzwyczajne dzieła, czy ćwiczenia duchowe, lecz przez starannie odczytywanie woli Boskiej Opatrzności w danym dniu i przez wypełnianie jej z miłością. Nasze ideały i wartości staramy się urzeczywistniać, a naszą miłość do Pana Boga wyrażać w miłości do ludzi z naszego otoczenia.

Instytut Pan Szensztatu w Polsce

Poza domem macierzystym w Schönstatt (Haus Regina), poprzez lata rozwoju naszej wspólnoty w wielu krajach, powstały ośrodki szensztackie, których centralnym miejscem są Sankatuaria filialne. Przy nich rozwija się lokalne życie naszej wspólnoty (comiesięczne spotkania, dni skupienia i doroczne rekolekcje) z równoczesnym otwarciem i dyspozycyjnością dla miejscowej rodziny szensztackiej i wszystkich, którzy chcą przekroczyć progi naszego domu i Sanktuarium. Tak jest również i w Polsce. Nasza wspólnota w Polsce istnieje od samych początków formowanie się instytutu w Niemczech. Dom jednak mamy dopiero od 1992 roku. Stoi on dziś w cieniu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Matki Jedności. Sanktuarium zostało poświęcone 9 września 2000 i jest darem Ruchu Szensztackiego dla Kościoła na dwutysiąclecie chrześcijaństwa. Wyrazem oryginalności każdej budowli jest nadane mu imię. Sanktuarium w Rokitnicy to Sanktuarium Matki Jedności. Nazwa ta jest odpowiedzią na pragnienie bardzo szeroko pojętej jedności, a szczególnie jedności ludzi z Panem Bogiem i ludzi między sobą. Imię naszego Sanktuarium przedstawione jest też w kamieniu węgielnym, zawierającym fragment muru berlińskiego. Zburzenie owego muru jest znakiem dążenia świata do jedności. Prawdziwa jedność to jednak coś więcej niż tylko burzenie murów - to dar w Jezusie Chrystusie. On to przez swoją zbawczą śmierć przezwyciężył wszystkie podziały i wysłużył na nowo jedność z Bogiem i jedność ludzi między sobą. Dlatego też kamień ten ma kształt krzyża. Kamień ów, obraz Matki Bożej i dzwon do sanktuarium w Rokitnicy poświęcił Ojciec Święty, Jan Paweł II, 15 czerwca 1999 w Gliwicach.

Międzynarodowa strona Instytutu Pań Szensztatu
www.frauen-von-schoenstatt.de

o. Kentenich
Kto służy bezinteresownie innym, jest na drodze do prawdziwego królowania...
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por vía oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online
Akademia Rodziny
Dach Góra Chełmska
Kawiarenka dialogowa