Obietnice i Wymagania

OBIETNICE I WYMAGANIA MATKI BOŻEJ PŁYNĄCE Z PRZYMIERZA MIŁOŚCI

OBIETNICE:

1. Chętnie zamieszkam pośród was …

Z chwilą zawarcia przymierza miłości Matka Boża bierze szczególną odpowiedzialność za nasze życie. Zamieszkanie wśród nas oznacza Jej obecność i matczyną troskę o nas, o nasze życie wiary, o nasze sprawy, o duchowy rozwój. Ona pragnie doprowadzić nas do pełni miłości Swego Syna.

 2. Przyciągnę do siebie młode serca… … i wychowam je …

Młodość serca nie jest związana z wiekiem. Tę młodość i dynamizm serca może posiąść każdy, kto otworzy je przed Maryją i pozwoli Jej kształtować swoje serce.

Matka Boża pragnie kształtować nas na ludzi głębokiej wiary. Wiara odsłania przed nami prawdziwy obraz Boga, który jest Ojcem i Miłością. Ona wyprowadza nas z lęku o siebie, o swoją przyszłość, uczy jak żyć w zawierzeniu Bożej Opatrzności.

 3. … na użyteczne narzędzia … dla odnowy świata.

Nasze życie nie jest tylko dla nas samych. Mamy uczynić z niego dar dla Boga i ludzi. Mamy stać się dla innych – dla męża, dla żony, dla dzieci i innych rodzin – pomostem prowadzącym do Boga. Użytecznym narzędziem jesteśmy przez apostolstwo: słowa, konkretne czyny i modlitwy. Maryja pragnie posługiwać się każdym z nas osobiście, naszym małżeństwem, rodziną jako narzędziami, abyśmy pomogli innym dojść do Chrystusa.

Z sanktuarium szensztackiego Maryja pragnie odnawiać świat, przyprowadzić do Chrystusa, do Boga, naszego źródła szczęścia

i zbawienia. Do tej misji potrzebuje apostołów. Maryja wybrała nas, byśmy w przymierzu miłości ewangelizowali współczesny świat, poczynając od naszego małżeństwa, naszej rodziny.

 

WYMAGANIA:

Udowodnijcie, że mnie rzeczywiście kochacie przez składnie ofiary do skarbca łask

W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Gorliwą modlitwę, pracę nad sobą, wierność obowiązkom stanu, dobre czyny a także trudności, niepowodzenia, cierpienia możemy ofiarować Matce Bożej do Jej dyspozycji – do skarbca łask. Maryja to wszystko łączy z ofiarą Chrystusa na Krzyżu, aby w ten sposób dokonywało się zbawienie świata. Najpiękniejszym darem jest miłość, czyli dar z siebie.

1. Gorliwa modlitwa – W przymierzu Maryja uczy nas dialogu

z Bogiem i zadomawia nas w Jego Sercu. Modlitwa nadaje właściwy kierunek i perspektywę naszemu życiu. Jest sprawą serca a nie ust, otwiera człowieka na pełnienie woli Bożej. Często jest ciszą, trwa-niem z Bogiem w codzienności, wsłuchiwaniem się

w Jego Słowo. Chrystus zachęca, aby zawsze się modlić i nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1). Chcemy rozwijać życie modlitwy osobistej i rodzinnej.

2. Praca nad sobą – Potrzeba poważnej troski o jakość własnego życia, które ma stać się darem dla innych. Świętymi bądźcie, bo

i Ja jestem Święty. Bóg, powołał człowieka do świętości, jej zalą-żek otrzymaliśmy na Chrzcie św. , przez pracę nad sobą mamy ją rozwijać do pełni życia w Chrystusie. Mamy się uświęcać w co-dzien-ności przez współpracę z łaską i wytrwałe samowychowa-nie. Możemy wykorzystać wszystko, co nas spotyka jako środek do pogłębienia miłości., jeśli będziemy w nich dostrzegali kształtującą dłoń Ojca.

3. Jak najwierniejsze wypełnianie obowiązków – Wierność obo-wiązkom stanu. Poprzez nie, służę Bogu i człowiekowi. Ode mnie zależy, czy świat zmienia się i pięknieje. Wszystkie czynności mogę wykonywać z Bogiem i dla Boga. On czeka na moją twórczą współpracę. Miłość Chrystusa przynagla nas.

 

NIC BEZ CIEBIE – NIC BEZ NAS

       

   

Zasada współpracy w przymierzu miłości.

Każdy z nas jest zaproszony przez Boga do ofiarowania

z  Chrystusem swojej cząstki dla zbawienie świata.

Bóg i Maryja potrzebują nas i naszej współpracy. Przymierze miłości to wspaniały dar i godne

zaangażowania zadanie. Podejmując je wkroczymy osobiście  jako małżeństwo

i rodzina na drogę rozwoju relacji z Bogiem i z bliźnimi.

„Dla nas przymierze miłości z Matką Bożą jest głęboko sięgającym odnowieniem, umocnieniem i zabezpieczeniem przymierza Chrztu, tzn. przymierza z Chrystusem i całą Trójcą Świętą. Każde poświęcenie i odnowienie go, jest ponownym, dobrowolnym opowiedzeniem się za Chrystusem. Decyzja ta wywiera potężny wpływ na wolę, kieruje ją ku Bogu, Królowi świata i serc. Równocześnie łączy niebo z ziemią – niesie nam łaskę Chrystusową, przyczynia się do głębszego wzrastania we wspólnotę miłości z Chrystusem i całą Trójcą Świętą”.

„Zgodnie z planem Bożym, Zbawiciel i Jego błogosła-wiona Matka są najściślej zjednoczeni ze sobą we wspólnocie miłości, życia, losu i posłannictwa w czasie i w wieczności. Stanowisko Matki Bożej w planie zbawienia jest i pozostanie najgłębszą, najskuteczniejszą i ponadczasową racją naszego oddania się Jej”.

ks. J. Kentenich

 

„Kochamy Matkę Bożą przede wszystkim dlatego, by Bogu Ojcu sprawić radość

i urzeczywistnić testament Zbawiciela”.

Ks. J. Kentenich

„Maryja żyje i działa tylko dla Boga i Jego sprawy. Jeżeli pociąga nas do siebie, to czyni to jedynie dlatego, że tak chce Bóg i On za pośrednictwem Jej Serca najłatwiej, najszybciej i najdo-skonalej może nas doprowadzić do swego Serca i przekształcić

w Chrystusa”. Tę wychowawczą rolę Maryi kształtującej w czło-wieku rysy Jej Syna, widzi ks. Józef Kentenich jako wielką szansę dla ludzi obecnych czasów, które charakteryzują się powierzcho-wnością i powszechnym kryzysem wartości. „Maryja jako Wychowawczyni pragnie pomagać nam w pracy nad sobą, byśmy wśród straszliwej niepewności i lęku (…) uwolnili się od wszy-stkiego, co nie jest Bogiem, byśmy jedynie Jego szukali i w Nim znaleźli pokój i bezpieczeństwo”. Ufność w macierzyńską miłość Matki Chrystusa każe ks. Kentenichowi z niewzruszoną pewno-ścią głosić, że „Matka pięknej miłości nie zna (…) ważniejszego zadania nad uporządkowanie naszej miłości”.

 

To droga, którą Maryja prowadzi nas  na spotkanie z Jezusem, Bogiem Ojcem, i Duchem Świętym.

To droga, na której spotykamy także drugiego człowieka. Matka Boża w przymierzu miłości uczy nas życia we wspólnocie z Bogiem i człowiekiem. Pośród zwyczajnej codzienności pomaga znaleźć siły, by kochać i otwierać się na miłość.

Przymierze miłości jest środkiem, aby odpowiedzialnie i jak najpełniej realizować przymierze Chrztu, na mocy którego mamy stawać się nowym człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa.

Przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną z Szensztatu może stać się wspaniałym darem dla każdego, także dla Ciebie -mężczyzny lub kobiety, jeśli chcesz wejść  w głąb własnego serca, by tam spotkać Boga i wraz z Nim podjąć wysiłek pracy nad sobą. Przymierze miłości z Maryją jest także darem dla małżeństwa, jest możliwością zdynamizowania życia z Chrystusem obecnym w sakramentalnej więzi miłości małżeńskiej.