PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna- Syjon - 9 tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium 

Tydzień dziewiąty

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

WSPÓLNOTA WIECZERNIKA I APOSTOŁÓW

 

Przyjdź Duchu Święty - jednocz i oświecaj naszą wspólnotę. Odnawiaj Syjon!

 „«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».  «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” (Łk 1, 28. 30n. 35.)

 „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.“ (Dz 1, 8) „Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.  (Dz 1, 14) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.“ (Dz 2, 1. 4)

„Duch Święty, który napełnił cały Kościół z Góry Syjon, z coenaculum, On chce stworzyć też tutaj Górę Syjon. To znaczy, że cała Rodzina ma być na nowo inspirowana i zakładana z tego miejsca. Duch Święty będzie nieustannie udzielał z tego miejsca swoich siedmiu darów dla calej Rodziny Szensztackiej i na nowo umacniał jej posłannictwo” (o. JK 31.5.1967)

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.(...) Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.” (1Kor 9, 16n. 22n.)

„Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. (2Kor 5, 14n)

„Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.“ (1P 2, 4-6)

„Wy jestescie świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was.“ (por 1Kor 3, 16) „A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (Ef 2, 19-22)

Pośród Apostołów w modlitwie skupiona wspierasz Kościół Syna Duchem przepełniona, który mocą swoją słabych wciąż podnosi i Kościół Chrystusa ponad grzech wynosi.

„Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztat, Ty  przywiodłaś nas na Syjon w naszej świętej historii, gdzie królujesz między nami, jako żywy Syjon odwiecznego Ojca. Przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie:

O Pani moja (O Pani nasza...)

Króluj między nami, jak to Bogu miłe, uczyń nas dla świata solą i zaczynem.

Jedno serce, jednego ducha dziś nam daj, jak kiedyś na ziemi prosił o to Pan.

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22-23)

„Prawdziwie Pan jest na tym miejscu. Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!” (Rdz 28, 16n)

„Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.” (Za 2, 14. 17.)

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI".

(Ap 21, 1-3)

Gród Jego wznosi się na świętych górach,

umiłował Pan bramy Syjonu

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,

miasto Boże.

O Syjonie powiedzą:               

"Każdy człowiek urodził się na nim,

a Najwyższy sam go umacnia".

Pan zapisuje w księdze ludów:

"Oni się tam narodzili".

I tańcząc śpiewać będą:

"Wszystkie moje źródła są w tobie".

(Psalm 87)

„Wielki jest Pan na Syjonie,

wywyższony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe,

ono jest święte.

Wysławiajcie Pana, naszego Boga,

padajcie przed podnóżkiem stóp Jego,

bo On jest święty.

Przemawiał do nich w słupie obłoku,

a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał,

łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,

pokłon oddajcie Jego świętej górze,

bo Pan nasz i Bóg jest święty.”

(Psalm 99)

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:

«Pójdziemy do domu Pańskiego!»

Już stoją nasze nogi

w twych bramach, o Jeruzalem,

Jeruzalem, wzniesione jako miasto

gęsto i ściśle zabudowane.

Tam wstępują pokolenia,

pokolenia Pańskie,

według prawa Izraela,

aby wielbić imię Pańskie.

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół

będę mówił: «Pokój w tobie!»

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,

będę się modlił o dobro dla ciebie.

(Ps 122, 1-4. 8-9)

Modlitwa:

Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów trwających na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa; daj, abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie służyli Twojemu majestatowi i chwalę imienia Twego rozszerzali słowem i przykładem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wiekow. Amen.

Modlitwa:

Boże, nasz Ojcze, Ty wybrałeś Górę Syjon i przez Maryję Królową Syjonu zawarłeś na niej przymierze z naszą wspólnotą. Prosimy Cię za wstawiennictwem Maryi zjednocz nas w przymierzu i obdarzaj łaską i posłannictwem tego świętego miejsca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wiekow. Amen.

Modlitwa:

Panie, nasz Boże, Ty ubogaciłeś darami Ducha Świętego Najświętszą Pannę modlącą się razem z Apostołami, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym Duchem, mogli trwać na modlitwie i nieść wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wiekow. Amen.

Pieśni:

O Stworzycielu Duchu przyjdź

Przybądź, Duchu Święty

Głoś imię Pana

Błogosław Panie nas

Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza

Idźcie na cały świat

Kto się w opiekę

O której berła

My chcemy Boga

 

o. Kentenich
Maryja bierze nas w swoje dłonie i pomaga, abyśmy zawsze trwali w Bogu.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków