PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Nowenna - Syjon - 4 tydzień

SION POLONIAE JÓZEFÓW

1988 – 14 maja – 2018

30-lecie poświęcenia sanktuarium 

Tydzień czwarty

SYJON – MIASTO ŚWIĘTE / ŚWIĘTY SYJON

Syjon Chrystusowy - Chrystusowe ojcostwo

„Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.“ (Hbr 4, 14-16)

„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” (J 13, 1)

„Nie chcę umrzeć zanim Rodzina nie będzie widziała jasno ideału Chrystusa i  poszczególni jej członkowie nie obejmą go całą swoją duszą. Jedna z moich żarliwych modlitw w ostatnim czasie tak brzmiała:

Zbawicielu, jeśli nie uważasz mnie za godnego głosić Ciebie Twoim umiłowanym dzieciom, to daj poruszyć się przez Twą Matkę do wybrania innego narzędzia dla tego celu. Ja chciałbym wówczas podarować Tobie, przynajmniej z drugiego planu, moje zdrowie, moje siły i moje  życie, za ten godny Boga dar. Nie dopuść do tego, aby huragany prześladowały twoją Rodzinę, zanim ona lepiej nie pozna i nie ukocha Ciebie.

Matko, dotychczas Ty prowadziłaś twoje dzieci do Zbawiciela, prosisz jednak o naszą szeroką, głęboką i świadomą współpracę, aby kontynuować i dopelniać twoje działanie.

Nie dopuść, aby należący do Ciebie ryzykowali na wzburzonym morzu, przynajmniej do czasu, gdy twoje narzędzia nie ukończą tej pracy.

Maryja Chrystus.jpgIkona.jpg

Dla osiągnęcia tego celu oddaję się do twojej dyspozycji, ze wszystkim czym jestem i co posiadam.

Chcesz mojej pracy? Adsum!

Chcesz powolnego wykrwawienia moich wszystkich duchowych sił? Adsum!

Chcesz mojej śmierci? Adsum!

Lecz zadbaj o to, aby wszyscy, których mi dałaś, kochali naszego Pana i nauczyli się żyć i umierać dla Niego …

Z czasem chcemy nauczyć się modlić i żyć wyłącznie i całkowicie w Chrystusie: Abba, kochany Ojcze!“ (o. J. K,, Nueva Creatura, styczeń 1942)

„Nasza wiara powinna być zwycięska, jak u dziecka. Co Ojciec mówi, to się stanie chociaż jest tak wiele trudu. „ ... tym właśnie zwycięstwem, które zwycieżyło świat jest nasza wiara” (1J 5,4). (o. J. K.)

"Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej“. (Ga 4, 6n)

Bóg przekonuje, że chce przyjaciół (por. J 15,15). Że nie jesteśmy już przybyszami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga (por. Ef 2, 19), pozwala mówić do siebie "Abba", czyli "Tato“.

Oświeceni mocą Ducha Św., módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Abba – Tato: Ojcze nasz, któryś jest w niebie....

Matko  najwyższego,  odwiecznego  Kapłana, uczyń nas narzędziami w Twoim ręku na wzór naszego ojca Założyciela.

Obdarz nas z Syjonu Twoim błogosławieństwem  i przyjmij ponownie nasz akt oddania się Tobie:

O Pani moja (O Pani nasza...)

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego …“ (Hbr 12,22)

„Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały 

w mieście Boga naszego. 
Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze, 
radością jest całej ziemi; 
góra Syjon, kraniec północy, 
jest miastem wielkiego Króla. 
Bóg w jego zamkach 
okazuje się obroną. 
Oto bowiem złączyli się królowie 
i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, 

zmieszali się i uciekli. 
Drżenie ich tam chwyciło 
jak bóle kobietę, gdy rodzi, 
takie - jak kiedy wiatr wschodni 
druzgoce okręty z Tarszisz. 
Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, 
w mieście Pana Zastępów, 
w mieście Boga naszego: 
Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość 

we wnętrzu Twojej świątyni. 
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja 
sięga po krańce ziemi. 
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 
Niech się weseli góra Syjon, 
niech się radują córki Judy 
z powodu Twoich wyroków! 
Obchodźcie Syjon dokoła, 
policzcie jego baszty. 
Przypatrzcie się jego murom, 
oglądajcie jego warownie, 
by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, 
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków 
i że On nas będzie prowadził.“ (Psalm 48)

Modlitwa 1

Miłosierny Boże, Ty nas tak umiłowałeś, że zesłałeś na świat Twojego Syna, który zwycieżył przez zmartwychwstanie grzech i każdy, kto wierzy, że Jezus jest Twoim Synem zwycięża świat. Prosimy Cię Boże, umocnij naszą wiarę w Twoje ostateczne zwycięstwo, podtrzymaj w nas nadzieję Twojego przyjścia w chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie“. Panie Jezu Chryste, bez względu na to, czy jesteśmy daleko, czy blisko Ciebie; czy jesteśmy w zmieszanym tłumie, w poruszeniu tego świata, zagłębieni w ziemskich zgryzotach czy w doczesnych rozkoszach; w zwykłej ludzkiej pysze czy z dala od tego wszystkiego - opuszczeni, niedocenieni, upokorzeni, lecz przez to bliżsi Tobie. Prosimy, przygarnij nas, zbliż nas ku sobie. Ty, który wstąpiłeś na niebiosa, przyciągnij nas ku sobie. Amen.

Pieśni:

Cóż, Ci, Jezu damy (1,2,3)

Przybądź, Duchu Św. (1,5)

W krzyżu cierpienie (3,4)

O mój Jezu (1,3)

Krzyżu Chrystusa (1,2,3)

Zwycięzca śmierci (1,7)

 

o. Kentenich
Jeśli dziecko dąży do bezgranicznej małości, wtedy jest bogactwem Ojca.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków