PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Duchowa praca po zawartym przymierzu miłości z Ojcem Założycielem

Duchowa praca po zawartym przymierzu miłości z Ojcem Założycielem

„Boży zamysł przewidział; że wy i ja, ja i wy, w wyjątkowo głęboki sposób należymy do siebie. W planach Bożych nie istniałem bez was ani wy beze mnie… Bóg przewidział nas od wieczności w głębokim Przymierzu miłości.”      o. Józef Kentenich

 15 września 2018 roku zakończył się Rok Ojca Kentenicha. Rodzina Szensztacka wspominała 50-tą rocznicę przejścia swego Założyciela do domu Ojca. Tego dnia, w wielu miejscach na świecie na różne sposoby wyrażono wdzięczność Bożej Opatrzności za duchową drogę i różnorodność form życia Szensztatu. Odprawiane były Msze św., odnawialiśmy nasze przymierze z Matką Bożą, poświęcone zostało nowe sanktuarium w Chorwacji. Nasza Rodzina w Polsce zawarła przymierze miłości z Ojcem Założycielem.

 Przygotowania do zawarcia tego przymierza zainicjowane zostały na kilka lat przed jego zawarciem. Już w trakcie I Kongresu Rodziny Szensztackiej w Polsce, w 2009 roku, inspirowały nas myśli o. Kentenicha: „Stoimy przed historycznym przełomem. Najgorliwsi ze wszystkich narodów są wezwani do apostolskiego zaangażowania, by położyć kres laicyzacji świata. Dlatego wszyscy jesteśmy powołani do twórczej pracy w kształtowaniu nowego oblicza świata. Jeżeli nie w roli architektów czy budowniczych to, chociaż jako pomocnicy. Na to wezwanie starajmy się dawać twórczą odpowiedź poprzez życie z żywej wiary w Opatrzność Bożą. Tylko na tej drodze urzeczywistnimy nową wizję przyszłości świata.” Wyraziliśmy naszą gotowość do współpracy a więź z osobą Założyciela stawała się dla wielu z nas coraz silniejsza. Umacnialiśmy naszą relację do o. Kentenicha. Ten proces trwa nadal i jednoczy nas wokół OJCA.

 „Nadzwyczajne połączenie miłości Boga i miłości bliźniego czyni życie pięknym i sprawia, że zakwita pustynia, na której często przychodzi nam żyć. Gdzie miłość przejawia się, jako pasja do życia i losu innych, promieniując w uczuciach i pracy i stając się siłą budującą bardziej sprawiedliwy ład społeczny, tam buduje się cywilizację zdolną przeciwstawić się naporowi barbarzyństwa. Bądźcie budowniczymi lepszego świata zgodnie z ordo amoris, w którym objawia się piękno ludzkiego życia." Słowa te, Ojciec Święty Benedykta XVI, skierował do uczestników II Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i nowych wspólnot w Rocca di Papa w dniu 31 maja 2006 roku. Stały się one również i dla nas inspiracją do pracy nad rozeznaniem drogi prowadzącej do dilexit ecclesiam w naszej codzienności.

Rok 2014, stulecie powstania Naszej Rodziny, stał się zachętą do spojrzenia na drogę Szensztatu, na Szensztat w Polsce. Wdzięczne i pełne pokory spojrzenie na historię powstania naszej Rodziny, nowych wspólnot oraz projektów wypływających z praktycznej wiary w Boże prowadzenie i pragnących dać odpowiedź na potrzeby człowieka cywilizacji miłości, ożywiło i umocniło nasze serca. Tęsknota ukryta w duszy wiązała się z odkrywaniem skarbnicy naszej historii, aby wzmocnić nasze siły na drodze ku przyszłości. Rozważanie historii to wielkie dziękczynienie Bogu za jego prowadzenie i błogosławieństwo, za wybranie osób, które zaszczepiały orędzie Szensztatu na polskiej ziemi. Doświadczenia z przeszłości i pewność Bożej opieki nad nami, wzbudziły nową energię, entuzjazm oraz stały się źródłem natchnienia dla naszego postępowania i strategii jutra. Rok 2014 przeżywaliśmy jako czas łaski oraz odnowy. „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie” ( 1 Tes 5, 19-21).

15 września 2018 stawialiśmy sobie pytanie: Co 50 lat po swojej śmierci chce nam powiedzieć nasz Ojciec i Założyciel? To pytanie stawiamy sobie również i teraz. Ojciec Juan Pablo Catoggio, przewodniczący Prezydium Generalnego, zapraszał nas tego dnia do twórczej wierność Założycielowi. Przypominał jednocześnie, że w Bożym powołaniu Założyciela zawarte jest także nasze powołanie. Jeżeli „w nim trwamy”, pozostajemy z nim zjednoczeni w przymierzu, wtedy „on trwa w nas“ i jego chryzmat będzie twórczo aktualny i owocny w Kościele i dla Kościoła.  Ojciec Założyciel, wskazywał o. Juan Pablo, bardzo podkreślał samodzielność poszczególnych wspólnot swojego dzieła, bardzo też wzywał do jedności i solidarności wszystkich wspólnot i członków wielkiej federacyjnej Rodziny oraz tę jedność i solidarność wspierał. Widział, że planem Boga dla jego duchowej Rodziny jest wspólnota serc: „Wydaje się to być zamiarem Boga – zachowanie tego stopienia serc jako podstawy na przyszłe 50 lat w przestrzeni i ramach naszej Rodziny… nie tylko na nadchodzące 50 lat, lecz na wszystkie nadchodzące czasy” (o. J. Kentenich 25.12.1967) Cor unum in Patre – jedno serce w Ojcu – powinno się uwidaczniać dzisiaj w konkretnym solidaryzowaniu się pomiędzy różnymi wspólnotami i narodowościami, różnorodnością kultur Rodziny Szensztackiej w świecie. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ta solidarność powinna znaleźć wyraz i być równocześnie ziarnem owocnej kultury przymierza.

Pragniemy być zatem „Szensztatem wyruszającym w drogę”, Szensztatem misyjnym, który z radością chce wnieść w dzisiejszy Kościół i świat Ewangelię w szczególnej formie misji Szensztatu. Przymierze staje się misją, przymierze staje się kulturą. To dotyczy wszystkich obszarów życia: młodzieży, rodzin, wychowania, Kościoła, we wszystkich obszarach społeczeństwa i kultury (por. Memorandum 2015). „Daj, abyśmy mocą przymierza miłości budowali nowy świat, w którym ludzie tworzą kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają” (Modlitwa na Rok Ojca Kentenicha). „Potrzebujemy łaski z góry, i otrzymamy ją, jeśli wierzymy w nasze przymierze miłości. Możecie być pewni, że z naszym przymierzem miłości jest związany wieloaspektowy charyzmat“. (o. Józef Kentenich 25.11.1965  

Nasza duchowa praca po zawartym przymierzu miłości z Ojcem Założycielem będzie czerpać inspiracje z treści wyrażonych w modlitwie przymierza. Będziemy dalej prosić Boga Ojca, abyśmy w przymierzu z Maryją i naszym ojcem Założycielem nieustannie dążyli do ewangelicznej doskonałości, pomnażali świętość Rodziny i Kościoła oraz jego apostolską żywotność. Pragniemy być zwiastunami zawartego przymierza swoim słowem i przykładem. Odczytując znaki czasu będziemy poszukiwali odpowiedzi, wedle myśli naszego Założyciela. Niech będzie on dla nas przewodnikiem i autorytetem moralnym.

W pierwszym roku po zawartym przymierzu będziemy naszą uwagę koncentrować na tych obszarach, które zostały opisane w rytuale przymierza. Na Triduum w roku 2019 zbierzemy nasze obserwacje z tej duchowej pracy. Podzielimy się życiem, które nas poruszało i motywacjami, które stały się pomocne w codziennym życiu. Zapraszam więc do zatrzymania się nad znakami czasu poruszonymi w rytuale przymierza:

-     Świat, w którym żyjemy jest pełen pytań: doświadczamy pomieszania pojęć, zachwiania wartości oraz codziennego zabiegania i niepokoju.

-     Człowiek współczesny potrzebuje oazy, w której odnajduje siebie w relacji do Boga i bliźniego.

-     Pośród chaosu, w którym na co dzień żyjemy potrzebujemy miłości, która daje nam pewność zwycięstwa nad złem.

-     Współczesny świat oddalający się od Boga potrzebuje Maryi, której macierzyński wpływ sprawia, że człowiek może odnaleźć drogę do Bożego Serca.

-     Człowiek współczesny coraz bardziej pozbawiony jest więzi, które są podstawą jego duchowego rozwoju.

-     Człowiek dzisiaj poszukuje wspólnoty, która da mu oparcie, wskaże sens życia oraz pomoże pozostać wiernym przyjętym zobowiązaniom.

Chcemy zatem pozostać wiernymi doświadczeniu Ducha i charyzmatowi Założyciela dla dobra całego Kościoła. W głębokiej i duchowej więzi z naszym Ojcem możemy nieść Jego dzieło i posłannictwo. Dlatego jako Rodzina Szensztacka w Polsce, w zawartym przymierzu pragniemy odnowić i pogłębić decyzję pójścia za Nim na drogach służby Ewangelii oraz nasze dziecięce zaufanie do niego. Z miłości wezwani, za Tobą chcemy iść. Ty przyjmujesz nas, Ojcze i prowadzisz wzwyż.  

Obecnie, 50 lat po jego śmierci rozstrzyga się, na ile Założyciel żyje w swoim Dziele. To, co w nim miało swój początek, powinno teraz w nas, jako jego Rodzinie, dojść do pełnego rozwoju. Ojciec Kentenich mógłby powiedzieć do nas podobnie jak św. Paweł: Wy jesteście moim listem polecającym, „… pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc (2 Kor 3,2-3).

Wierzymy, że w przymierzu poprowadzisz nas Ojcze, w głąb myśli i życia, które złożył w Tobie Bóg, że będziesz nam wypraszał łaskę do wypełnienia misji jaką mamy w Polsce i wobec świata. Chcemy zatem przez pamięć o Tobie, przez lekturę i medytację Twoich pism, przez naśladowanie Ciebie w miłości do Maryi i kroczenie drogami praktycznej wiary w Opatrzność Bożą, oraz przez pielgrzymowanie do miejsc upamiętniających Twoją działalność, wciąż na nowo czerpać z Twego założycielskiego ducha. 

Ojcze i Proroku, jesteśmy, bo Ty jesteś.

Ty jesteś bo my jesteśmy.

Serca nasze w sercu twoim

Myśli nasze w myślach twoich

Dłonie nasze w dłoniach twych

Twoje posłannictwo naszym posłannictwem

Twoja Rodzina naszą Rodziną.

 

o. Arkadiusz Sosna

 

 

o. Kentenich
Szensztat powstał przez bezinteresowną służbę innym, na tej drodze musi się dalej rozwijać.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Instytut Świecki Pań Szensztatu powstawał w latach trzydziestych XX w. i jest częścią Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. W czasach nazistowskich część młodych członkiń Apostolskiego Związku Kobiet (jedynej żeńskiej gałęzi ówczesnego Ruchu Szensztackiego) zaczęło poszukiwać nowej drogi i formy życia...

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków